نتایج جستجو


ترجمه رسمی مدارک با تایید ذادگستری و وزارت خارجه برای ویزاهای تحصیلی و مهاجرتی و ترجمه مقاله برای چاپ در زورنالهای انگلیسی زبان . مترجم مسوول: دکتر پرویز احمدی. تلفن: 09183736620. 33247274 آدرس: سنندج.روبروی مجتمع صدف. سرای وکیلی. طبقه دوم
آدرس: سنندج روبروی مجتمع صدف. سرای وکیلی. طبقه دوم


ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و ادارات نظیر اساسنامه، شرکت نامه، مدارک تجاری و حمل و نقل دریایی، روزنامه رسمی ، قراردادهای فی ما بین، ترازنامه های مالی، اسناد مالیاتی و غیره و همچنین اخذ تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در کمترین زمان- ترجمه رسمی انواع قراردادها اعم از بازرگانی، حقوقی و تجاری جهت شرکتها و موسسات و ادارات - ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی اعم از شناسنامه، سند ازدواج، سند ملک، ریز نمرات و دانشنامه های تحصیلی، گواهی های کاری، و ... و اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه - ترجمه غیر رسمی کلیه متون تخصصی علمی، دانشگاهی، حقوقی، مدیریت، بازرگانی، فنی، قراردادی - ترجمه متون مربوط به انواع بروشورها،کاتالوگ و تبلیغات فراگیر و راهنمایی و مشاوره رایگان در زمینه تبلیغات داخلی و بین المللی - برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی - ارائه خدمات ترجمه کتبی ،رسمی و غیر رسمی به ادارات، ارگانها و سازمان ها، موسسات گردشگری و آژانسهای مسافرتی محترم با تسهیلات ویژه.
آدرس: سنندج خیابان پاسداران - مجتمع هورام - طبقه 2


ترجمه متون فارسی به کردی در سنندج - ترجمه متون انگلیسی به کردی در سنندج - خانه ترجمه در سنندج - ترجمه به کردی در سنندج
آدرس: سنندج خیابان پاسداران - پاساژ شاهو


ترجمه رسمی مدارک با تایید ذادگستری و وزارت خارجه برای ویزاهای تحصیلی و مهاجرتی و ترجمه مقاله برای چاپ در زورنالهای انگلیسی زبان . مترجم مسوول: دکتر پرویز احمدی. تلفن: 09183736620. 33247274 آدرس: سنندج.روبروی مجتمع صدف. سرای وکیلی. طبقه دوم
آدرس: سنندج روبروی مجتمع صدف. سرای وکیلی . طبقه دوم.