اين وب سايت جهت معرفي مشاغل استان کردستان راه اندازي شده است

ثبت آگهي هاي غير واقعي و مغاير با مقررات جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و حذف خواهند شد.

براي اطلاع از تعرفه خدمات ثبت آگهي به بخش تعرفه خدمات مراجعه کنيد.

 

 

---------------------------------------------

http://www.snabazar.com